Oferta - Księgowość

Prowadzenie ewidencji księgowej wymaga skrupulatności i czasu, przy jednoczesnym śledzeniu zmieniających się regulacji prawnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego stosowania, natomiast kary bywają często bolesne i dotkliwe. Dlatego właśnie efektywniejsze z punktu widzenia biznesowego jest zlecenie prowadzenia księgowości fachowcom, którzy śledzą zmiany w polskiej legislacji i po prostu z rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej czerpią satysfakcję i zadowolenie. Swoją uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych co jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia wszelkich analiz spółek oraz zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego Klientów.

 

€onsultant świadczy usługi księgowe w zakresie:

 

 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta,
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa dla GUS i NBP,
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych pomocnych w zarządzaniu jednostką,
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe

prowadzenie rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • naliczanie czynszów i funduszu remontowego,
 • rozliczanie tzw. mediów (woda, co),
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych  oraz  przekazywanie ich do US,
 • zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

księgowość fundacji i stowarzyszeń
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Stowarzyszenia/Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej poprzez dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy Stowarzyszenia/Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji
 • reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

prowadzenie księgowości grup producentów rolnych
 • pomoc podczas zakładania grupy producentów rolnych ( m.in. przeprowadzanie spotkań organizacyjnych, napisanie umowy/statusu, napisanie umów z członkami, sporządzenie planu działalności grupy)
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby grupy m.in. Urzędu marszałkowskiego, ARiMR
 • reprezentowanie grupy producentów rolnych w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie wniosku o płatność do ARiMR

podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L oraz deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

karta podatkowa / ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych ,do których zobowiązany jest podatnik
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe

rejestr zakupów i sprzedaży vat
 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

Skontaktuj się z nami

zadzwoń:

509 680 664

lub napisz:

info@euroconsultant.pila.pl